top of page

ASSESSMENT

Assessment for utvikling av ledere

Management audit

En skreddersydd prosess for å styrke lederskapet

Et godt lederskap er en av de viktigste forutsetningene for positive økonomiske prestasjoner over tid. Ledere som lykkes kjennetegnes ofte av å ha gode evner til å få frem det beste hos medarbeiderne. Oppriktig interesse for mennesker, hyppige tilbakemeldinger, involvering, åpenhet, trygghet, høye krav til innsats, tett og støttende oppfølging med mer er viktige forutsetninger for å skape motivasjon og gode prestasjoner i jobbsammenheng. 

ledermoete.jpg

Det er mulig å trene opp disse ferdighetene, men lederne har ofte ulike behov i sin lederutvikling. Ledersamlinger med felles agenda kan derfor gi liten effekt for den enkelte fordi vi har ulike personligheter, preferanser, holdninger, ferdigheter og kompetanse.

Vår erfaring er at det kan det være til hjelp og styrke i lederskapet å utvikle individuelle, skreddersydde utviklingsplaner for hver enkelt leder med basis i god selvinnsikt. Dette gjøres gjennom en «Management Audit» som er en prosess der vi tar i bruk ulike verktøy for å få frem den enkeltes leders preferanser, styrker og utviklingsområder.

Elementene i en Management Audit er:
 • Dybdeintervju: 2 dybdeintervjuer à 2 timer pr. kandidat.

 • Referanseintervjuer: 7-9 intervjuer à 30 min. pr. intervju (overordnet, sideordnede, underordnede)

 • Kognitiv evneprøve: Matrigma – generell evnetest.

 • Personlighetstest inkl. test av kontraproduktive sider

  • Hogans Assessment Systems -MVPI, HPI og HDS)

  • MAP og MAPX

 • Preferansetest og vurdering av rolle i team

  • MBTI (team rolle)

 • CV kartlegging – vurdering av kompetanse

 • Tilbakemeldingssamtale til kandidat og leder

 • Skriftlig oppsummering til hver kandidat og leder

 • Hjelp til utviklingsplan

job-interview-3410427_1920.jpg

Strukturert dybdeintervju

Detaljert CV

matrigma-logo.png

360-graders

referanseintervju

Oversikt over elementene som inngår i en Management Audit.

Primært er dette en assessment for utviklingsformål. Utover dette får leder en tilbakemelding i form av en «one pager» mht. de vurderinger som er gjort. Leveranser, adferd, potensial, risiko for å slutt og anbefalt neste steg.

Med utgangspunkt i dette prioriteres 3 utviklingsområder med konkrete mål, tiltak og tidsfrister i en utviklingsplan. Utviklingsplanen skal godkjennes av leder, og inngå som en del av bedriftens prestasjonsstyring og utvikling. Olav Haraldseid AS tilbyr også hjelp med coaching av ledere om det skulle komme frem behov hvor dette er formålstjenlig.

Verktøyene

Hogans Assessment System
En god start for all lederutvikling er selvinnsikt. Hogans Assessment system gir et godt utgangspunkt for økt selvinnsikt, og kan fungere som et godt verktøy for å prioritere individuelle utviklingsområder.
Hogans Assement består av 3 ulike tester som beskrevet under.

 

Motiver, verdier, preferanser inventorium (MVPI - Motives, values, preferences inventory).
Hva motiverer kandidaten? Hva får ham/henne opp om morgen? Hvilke verdier er mest ønskelig å etterstrebe? Hva trives han/hun best å jobbe med? 

Hogans personlighetsinventorium (HPI)
Hogans personlighetsinventorium danner et bilde av «den lyse siden» av personligheten. Den gir informasjon om personers sosiale egenskaper og de sidene som kommer til uttrykk i den alminnelige arbeidshverdagen. HPI inneholder syv primære personlighetsskalaer som er en videreutvikling av femfaktormodellen. Fra disse skalaene kan man utlede en rekke såkalte yrkesskalaer. Disse gir en konkret vurdering av kandidaters egnethet for spesifikke oppgaver og stillinger gjennom å tydeliggjøre hvordan den testede fremstår når det kommer til serviceorientering, stresstoleranse, pålitelighet og potensial til administrativt arbeide, salg og ledelse. Dette gjør testen meget godt egnet til rekruttering og utviklingsformål. HPI er DNV-GL sertifisert.

Hogans deskripitive skalaer (HDS)
Mannen som står bak Hogan Assessments Systems, Dr. Robert Hogan, er kjent for sin forskning på skadelig lederatferd. Dette har resultert i utviklingen av Hogans deskriptive skalaer som måler personers «mørke sider». Verktøyet gir informasjon om hvordan en person reagerer på økt press, stress og usikkerhet, og hvordan dette kan gi seg utslag i både konstruktive og destruktive atferdsmønstre på arbeidsplassen.
Resultatet leses ut fra elleve ulike atferdskalaer knyttet til dysfunksjonelle tendenser. Instrumentet er først og fremst utviklet for å brukes i rekruttering til sensitive og ansvarsfulle stillinger som håndterer store menneskelige og/eller økonomiske verdier. Den kan dog også brukes i utviklingsøyemed for å kartlegge hvordan en persons atferd påvirker andre og for å trene på å minimere lederskapsbrister. 
HDS er DNV-GL sertifisert.
 

MyersBriggs Type indicator (MBTI)
«Nå organisasjonens mål ved å hente ut personers fulle potensial». MBTI bygger på Jungs typeteori om at mennesker har forskjellige preferanser for hvordan man henter energi, prosesserer informasjon, fatter beslutninger og organiserer hverdagen. Mennesker er forskjellige, og nøkkelen til en effektiv organisasjon ligger i å benytte forskjellene på konstruktivt vis. Dette krever forståelse for og fundamental kunnskap om hvordan mennesker fungerer. Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) gir deg kunnskapen du trenger og en ufarlig tilgang til å jobbe med potensialet ved personlige forskjeller.

Myers-Briggs Type Indicator er en av verdens mest brukte personlighetsindikatorer. Testen tar ca. 15 minutter å fullføre, og basert på resultatene får man tilbakemelding om ens preferanser. Disse knyttes sammen i et system bestående av 16 forskjellige personlighetstyper. Disse typene knyttes deretter direkte til praktisk atferd og veiledning. Kunnskap om egen og andres typer fører til større forståelse både for seg selv og andre. MBTI er derfor ideell til bruk i leder- og teamutvikling, karriereveiledning, ved håndtering av konflikter og stress, for å nå ut til, og beholde talenter, eller å gjøre en salgsprosess mer målrettet.

Matrigma
Matrigma utforsker en persons problemløsnings- og resonneringskapasitet og evnen til å se logiske sammenhenger. Dette er informasjon det er vanskelig å hente inn på andre måter, og som spiller en viktig rolle for jobbutførelse. Fordi Matrigma er en ikke-verbal test, påvirkes den ikke av språkkunnskaper eller kulturelle forskjeller. Testen brukes av multinasjonale organisasjoner over hele verden.
Matrigma er DNV-GL sertifisert.

bottom of page