top of page

Let etter kombinasjonen «dyktig og annerledes»

Et høyt presterende team må bestå av dyktige medarbeidere med vidt forskjellig ferdigheter, kompetanse og personlighet.

Et høyt presterende team i arbeidslivet bør bestå av personer som evner å utføre ulike arbeidsoppgaver. Kravene til å løse oppgavene er ofte mangfoldige; man må derfor lete etter ulikheter i kompetanse, ferdigheter og personlighet hos kandidatene.


Kravene til å løse oppgavene er ofte mangfoldige; man må derfor lete etter ulikheter i kompetanse, ferdigheter og personlighet hos kandidatene.

En utfordring er at vi tenderer til å verdsette kompetansebakgrunn, egenskaper og personlighetstrekk hos andre som samsvarer med våre egne, men det er neppe kloninger av oss selv vi har behov for. Kombinasjonen «dyktig og annerledes» er katalysatoren for å sette sammen et høyt presterende team.

For å få et godt lag trenger vi:

  • en motiverende, helhetstenkende leder som kan sette retning,

  • en idérik rebell som kan utvikle nye og bedre forretningsmodeller og løsninger,

  • en organisator som kan lage fornuftige mål og handlingsplaner,

  • noen karismatiske selgere som får transaksjonene gjennomført,

  • en «revisortype» som kan kontrollere og kvalitetssikre at arbeidet er i henhold til prosedyrer, regelverk og til akseptabel kvalitet

  • og noen «nerder» som kan sørge for gode tekniske og faglige løsninger.

Det er ikke slik at det finnes mennesketyper som er gode på alt, eller sågar finner alle ovennevnte oppgaver stimulerende. Blir man satt til å gjøre en jobb man ikke egner seg til, blir resultatet ofte tilsvarende svakt.


Kvinner og menn har komplementære ferdigheter som kan virke prestasjonsfremmende i næringslivet, men dette perspektivet har kommet i skyggen av likestillingsarbeidet, hvor likhet og like muligheter har vært det sentrale.

Det er også et potensial i at kjønnsmangfold i ledergrupper gjenspeiler kundemangfoldet. Innenfor en del detaljhandelsvirksomheter i Europa er 80 prosent av kundene kvinner, mens ledergruppene innenfor samme bransje består av 90 prosent menn.

Det største potensialet i geografisk variasjon ligger i å treffe mangfoldet blant kundene, på tvers av geografi og etnisitet, men det gir også en unik mulighet til å rekruttere kompetanse. Det er lite trolig at man klarer å rekruttere den beste ingeniøren i verden ved hjelp av en annonse i Stavanger Aftenblad. Teknologiselskapene i Silicon Valley har for eksempel vært dyktige til å rekruttere verdens beste «nerder» på tvers av etnisk opprinnelse.

Høye prestasjoner på individnivå er en forutsetning for å skape et høyt presterende team. Et fotballag med god samhandling og gode, komplementære ferdigheter kommer ingen vei dersom de individuelle ferdighetene er på nivå med et middelmådig bedriftsidrettslag. De største talentene må også inn i de mest forretningskritiske stillingene, altså A-spillere i A-posisjoner.

Men husk: Med bare spisser på et fotballag blir det mange baklengsmål.

コメント


bottom of page